Eng

Malmfjärden renas med ny teknik

Exempelbild.

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden som är drabbade av övergödning. Målet är att 70 procent av massorna vi tar upp ska kunna återanvändas till en 50 procent lägre kostnad mot vad dagens teknik kan lösa.

LIFE SURE ska:

  1. Testa och visa en process för att rena och återvinna minst 70 procent av upptaget bottenslam.
  2. Visa en mobil muddringsteknik som är 50 procent billigare jämfört med befintliga lösningar.
  3. Visa en optimal teknisk lösning för att ta bort övergött och förorenat bottenslam med
  4. Minimala negativa effekter på omgivande vatten och miljö.
  5. Presentera och sprida projektets resultat till problemägare i Europa.

Testkörning i Malmfjärden

Övergödning och föroreningar har blivit ett allt större problem i våra vatten. Malmfjärden är drabbat av just detta och är ett attraktivt område som vi nu hoppas ge nytt liv. Bottenslammet som ska bärgas innehåller exempelvis bly, koppar, krom, nickel, zink och fosfor. När materialet tagits bort från Malmfjärden ska det renas och sedan är målet att det ska kunna återanvändas, kanske till cement, bullervallar eller som utfyllnadsmaterial.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet driver tillsammans projektet LIFE SURE som finansieras av EU:s klimat- och miljöprogram, LIFE, samt Havs- och vattenmyndigheten.

Vad händer i vattnet

Lär dig mer om vår muddringsrobot.

Vad händer på land

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.